Đai sửa chữa thép

Đai sửa chữa TS-1
Đai sửa chữa của Technimex thích hợp cho sửa chữa tất cả các loại ống. Ống GRP và PE có thể được sửa chữa với đai sửa chữa điểu chỉnh đặc biệt.

Đai sửa chữa TS-2
Đai sửa chữa hai mảnh của Technimex thích hợp cho sửa chữa tất cả các loại ống. Ống GRP và PE có thể được sửa chữa với đai sửa chữa điểu chỉnh đặc biệt.

Đai sửa chữa TS-3
Cho các loại ống lớn hơn đai ba mảnh TS-3 của Technimex được sử dụng.